Szkolenie to zostało opracowane w ramach projektu Erasmus+ Living Heritage 4 All.

Projekt związany jest z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (2018). Według badania Eurobarometru 8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe jest ważne nie tylko dla nich osobiście, ale także dla ich społeczności, regionu, kraju i całej UE. Bardzo duża większość jest dumna z dziedzictwa kulturowego, niezależnie od tego, czy znajduje się ono w ich własnym regionie lub kraju, czy w innym państwie europejskim. Przez cały rok 2018 i kolejne lata, tysiące inicjatyw i wydarzeń w całej Europie umożliwią obywatelom z różnych środowisk poznanie bogatej różnorodności kulturowej Europy i zastanowienie się, jak ją zachować dla przyszłych pokoleń.

Celami projektu są:

  • Zwiększenie dostępności możliwości edukacyjnych dla grup mniej uprzywilejowanych;
  • Zwiększenie możliwości poznawania dziedzictwa europejskiego dla grup narażonych na wykluczenie;
  • Zmotywowanie i wzmocnienie pozycji osób z grup narażonych na wykluczenie poprzez nowe możliwości szkoleniowe w zakresie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cele operacyjne projektu to:

  • Stworzenie studium porównawczego tradycyjnych festiwali i żywności lub działań związanych z tymi wydarzeniami w każdym kraju/regionie;
  • Stworzenie zbioru warsztatów, które prezentują dziedzictwo kulturowe każdego kraju i dają każdemu możliwość poznania europejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • Opracowanie przewodnika dla trenerów ze zbiorem zaleceń i najlepszych praktyk w zakresie promocji dziedzictwa w celu wzmocnienia pozycji grup wrażliwych;
  • Stworzenie platformy edukacyjnej Heritage4All z zasobami do nauki online;
  • Zapewnienie możliwości szkolenia dla dorosłych trenerów i dorosłych uczniów z grup wrażliwych.

Grupami docelowymi projektu są:

Edukatorzy dorosłych, organizacje działające w obszarze działalności kulturalnej, organizacje działające w obszarze kształcenia i szkolenia dorosłych, przedstawiciele w obszarze spraw społecznych, lokalne, regionalne i krajowe władze publiczne i decydenci;

Beneficjenci ostateczni: wrażliwe grupy społeczne, w tym migranci, mniejszości etniczne, młodzież, seniorzy, osoby z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, osoby niepełnosprawne itp;

Beneficjenci pośredni: społeczności lokalne.

Pobierz nasz Comparative Study of Traditional Festivals i Traner's Guide

Obejrzyj webinar o projekcie:  Obejrzyj nasz webinar o warsztatach:


Obejrzyj nasz finalny webinar na temat warsztatów wdrażanych przez partnerów:


CC-BY License    Wszystkie materiały opracowane przez Living Heritage 4 all są objęte licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License.


2020-1-LV01-KA204-077529

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.