CC-BY License    

Всички материали, разработени от Living Heritage 4, са лицензирани под международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0.

Този курс на обучение е разработен в рамките на проекта Еразъм+ Living Heritage 4 All.

Проектът е свързан с Европейската година на културното наследство (2018). Според проучване на Евробарометър 8 от 10 европейци смятат, че културното наследство е важно не само за тях лично, но и за тяхната общност, регион, държава и ЕС като цяло. Много голямо мнозинство се гордеят с културното наследство, независимо дали е в техния собствен регион или страна или в друга европейска държава. През 2018 г. и след това хиляди инициативи и събития в цяла Европа ще дадат възможност на граждани от различен произход да изследват богатото културно многообразие на Европа и да помислят как да го съхранят за бъдещите поколения.

Целите на проекта са:

1. Да се ​​увеличи достъпността на образователните възможности за групите в неравностойно положение;

2. Да се ​​увеличат възможностите за изследване на европейското наследство за уязвими групи;

3. Да мотивира и овласти хора от уязвими групи чрез нови възможности за обучение в областта на европейското културно наследство.

Оперативните цели на проекта са:

1. Да направи сравнително проучване на традиционни фестивали и храни или дейности, свързани с тези събития във всяка страна/регион;

2. Да създаде колекция от семинари, които представят културното наследство на всяка страна и дават възможност на всеки да изследва европейското културно наследство;

3. Разработване на ръководство за обучители с колекция от препоръки и най-добри практики за популяризиране на наследството за овластяване на уязвимите групи;

4. Създаване на платформа за онлайн обучение Heritage4All с ресурси за онлайн обучение;

5. Предоставяне на възможности за обучение на възрастни обучители и възрастни обучаеми от уязвими групи.


Целевите групи на проекта са:

  • Преподаватели на възрастни, организации, работещи в областта на културните дейности, организации, работещи в областта на образованието и обучението на възрастни, представители в областта на социалните въпроси, местни, регионални и национални публични власти и политици;
  • Крайни бенефициенти: уязвими групи в обществото, включително мигранти, етнически малцинства, млади хора, възрастни граждани, хора от необлагодетелствани райони, хора с увреждания и др.;
  • Непреки бенефициенти: местни общности.

 

Изтеглете нашето сравнително проучване на традиционните фестивали  Comparative Study of Traditional и Ръководство на обучителя 

Гледайте нашия уебинар за проекта (на английски език):Гледайте нашия уебинар за проекта (на английски език):
2020-1-LV01-KA204-077529

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само вижданията на авторите, Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.