2020-1-DE02-KA204-007638

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Kurss iepazīstina ar projektu vadības pamatiem, apskatot projektu vadības elementus un instrumentus.

Šis kurss iepazīstina ar līdzdalības dizaina pielietošanas iespējām sociālu iniciatīvu attīstīšanai, fokusējoties uz ieinteresēto pušu kartēšanu un analīzi, problēmas definēšanu un kopīgu risinājuma veidošanu.

Kurss sniedz zināšanas par partnerību attīstīšanu un spēcīga sadarbības tīkla izveidi vietējā kopienā, fokusējoties uz iespējamo partneru identificēšanu un veiksmīgas partnerības veidošanu.